دانشگاه‌های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی سایماگو ۲۰۱۹

دانشگاه‌های برتر ایران بر حسب رتبه‌بندی جهانی کیو.اس-2019 (QS)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی علوم فیزیکی بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی علوم فیزیکی ( شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی،محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی علوم فیزیکی از ایران 24 دانشگاه در میان 963 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 24 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه کاشان (500-401)
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (600-501)
دانشگاه ­های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و زنجان (800-601)
دانشگاه های الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد (801 +)

دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی علوم زیستی بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی علوم زیستی
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی علوم زیستی از ایران 11 دانشگاه در میان 751 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 11 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه صنعتی اصفهان (600-501)
دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیهد (601 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی مهندسی و فناوری بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهدسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری از ایران 23 دانشگاه در میان 903 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 23 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران (300-251)
دانشگاه ­های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف (400-301)
دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان ( 500-401)
دانشگاه ­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و تبریز (600-501)
دانشگاه­ های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان (800-601)
دانشگاه ­های شهید باهنر کرمان و یزد (801 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی علوم کامپیوتری بر اساس رتبه بندی تایمز – 2019

مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه علوم کامپیوتری از ایران 9 دانشگاه در میان 684 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 9 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه­ های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران ( 500-401)
دانشگاه ­های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی (600-501)
دانشگاه اصفهان (601 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی پزشکی بر اساس رتبه بندی تایمز – 2019

مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه پزشکی از ایران 5 دانشگاه در میان 721 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 5 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (500-401)
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز (600-501)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (601 +)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

 

ردیفنام دانشگاهرتبه سال
۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل351-400
۲دانشگاه صنعتی امیرکبیر501-600
۳دانشگاه کاشان501-601
۴دانشگاه علم و صنعت601-800
۵دانشگاه صنعتی اصفهان601-800
۶دانشگاه علوم پزشکی مشهد601-800
۷دانشگاه صنعتی شریف601-800
۸دانشگاه صنعتی شیراز601-800
۹دانشگاه تبریز601-800
۱۰دانشگاه تهران601-800
۱۱دانشگاه علوم پزشکی تهران601-800
۱۲دانشگاه شهید مدنی آذربایجان801-1000
۱۳دانشگاه فردوسی مشهد801-1000
۱۴دانشگاه گیلان801-1000
۱۵دانشگاه علوم پزشکی ایران801-1000
۱۶دانشگاه اصفهان801-1000
۱۷دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی801-1000
۱۸دانشگاه مازندران801-1000
۱۹دانشگاه شهید بهشتی801-1000
۲۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی801-1000
۲۱دانشگاه شیراز801-1000
۲۲دانشگاه الزهرا1001+
۲۳دانشگاه بیرجند1001+
۲۴دانشگاه خوارزمی1001+
۲۵دانشگاه شهید باهنر کرمان1001+
۲۶دانشگاه صنعتی شاهرود1001+
۲۷دانشگاه ارومیه1001+
۲۸دانشگاه یزد1001+
۲۹دانشگاه زنجان1001+

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کلنام دانشگاه
1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کلنام
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی شریف
3دانشگاه علم و صنعت ایران
4دانشگاه صنعتی اصفهان
5دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6-10دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
6-10دانشگاه صنعتی سهند
6-10دانشگاه صنعتی شیراز
6-10دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6-10دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
11-15دانشگاه صنعت نفت
11-15دانشگاه صنعتی ارومیه
11-15دانشگاه صنعتی شاهرود
11-15دانشگاه صنعتی قوچان
11-15دانشگاه صنعتی کرمانشاه
16-20دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
16-20دانشگاه صنعتی اراک
16-20دانشگاه صنعتی بیرجند
16-20دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
16-20دانشگاه صنعتی همدان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC