دانشگاه‌های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی سایماگو ۲۰۱۹

دانشگاه‌های برتر ایران بر حسب رتبه‌بندی جهانی کیو.اس-2019 (QS)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی علوم فیزیکی بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی علوم فیزیکی ( شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی،محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی علوم فیزیکی از ایران 24 دانشگاه در میان 963 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 24 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه کاشان (500-401)
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (600-501)
دانشگاه ­های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و زنجان (800-601)
دانشگاه های الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد (801 +)

دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی علوم زیستی بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی علوم زیستی
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی علوم زیستی از ایران 11 دانشگاه در میان 751 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 11 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه صنعتی اصفهان (600-501)
دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیهد (601 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی مهندسی و فناوری بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهدسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری از ایران 23 دانشگاه در میان 903 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 23 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران (300-251)
دانشگاه ­های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف (400-301)
دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان ( 500-401)
دانشگاه ­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و تبریز (600-501)
دانشگاه­ های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان (800-601)
دانشگاه ­های شهید باهنر کرمان و یزد (801 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی علوم کامپیوتری بر اساس رتبه بندی تایمز – 2019

مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه علوم کامپیوتری از ایران 9 دانشگاه در میان 684 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 9 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه­ های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران ( 500-401)
دانشگاه ­های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی (600-501)
دانشگاه اصفهان (601 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی پزشکی بر اساس رتبه بندی تایمز – 2019

مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه پزشکی از ایران 5 دانشگاه در میان 721 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 5 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (500-401)
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز (600-501)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (601 +)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

 

ردیف نام دانشگاه رتبه سال
۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 501-600
۳ دانشگاه کاشان 501-601
۴ دانشگاه علم و صنعت 601-800
۵ دانشگاه صنعتی اصفهان 601-800
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 601-800
۷ دانشگاه صنعتی شریف 601-800
۸ دانشگاه صنعتی شیراز 601-800
۹ دانشگاه تبریز 601-800
۱۰ دانشگاه تهران 601-800
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران 601-800
۱۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 801-1000
۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد 801-1000
۱۴ دانشگاه گیلان 801-1000
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران 801-1000
۱۶ دانشگاه اصفهان 801-1000
۱۷ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 801-1000
۱۸ دانشگاه مازندران 801-1000
۱۹ دانشگاه شهید بهشتی 801-1000
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 801-1000
۲۱ دانشگاه شیراز 801-1000
۲۲ دانشگاه الزهرا 1001+
۲۳ دانشگاه بیرجند 1001+
۲۴ دانشگاه خوارزمی 1001+
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1001+
۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود 1001+
۲۷ دانشگاه ارومیه 1001+
۲۸ دانشگاه یزد 1001+
۲۹ دانشگاه زنجان 1001+

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6-10 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
6-10 دانشگاه صنعتی سهند
6-10 دانشگاه صنعتی شیراز
6-10 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6-10 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
11-15 دانشگاه صنعت نفت
11-15 دانشگاه صنعتی ارومیه
11-15 دانشگاه صنعتی شاهرود
11-15 دانشگاه صنعتی قوچان
11-15 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
16-20 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
16-20 دانشگاه صنعتی اراک
16-20 دانشگاه صنعتی بیرجند
16-20 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
16-20 دانشگاه صنعتی همدان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC