نوشته‌ها

فهرست 20 واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد (94-1393) از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی بر حسب پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی انجام پذیرفته است.

فهرست 20 واحد برتر این دانشگاه مطابق رتبه بندی مذکور به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین