چهار دانشگاه برتر هنر کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیفنام دانشگاه
1دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2دانشگاه هنر اصفهان
3دانشگاه هنر تهران
4دانشگاه هنر شیراز

ده دانشگاه برتر صنعتی کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیفنام دانشگاه
1دانشگاه صنعتی شریف
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3دانشگاه علم و صنعت
4دانشگاه صنعتی اصفهان
5دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
6دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
7دانشگاه صنعتی شیراز
8دانشگاه صنعتی مالک اشتر
9دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
10دانشگاه صنعتی سهند

ده دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیفنام دانشگاه
1دانشگاه علوم پزشکي تهران
2دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
3دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
4دانشگاه علوم پزشکي شیراز
5دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6دانشگاه علوم پزشکي تبريز
7دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8دانشگاه علوم پزشکی مازندران
9دانشگاه علوم پزشکي کرمان
10دانشگاه علوم پزشکی ایران

ده دانشگاه برتر جامع کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده () از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیفنام دانشگاه
1دانشگاه  تهران
2دانشگاه  تربیت مدرس
3دانشگاه شیراز
4دانشگاه فردوسی مشهد
5دانشگاه تبریز
6دانشگاه شهید بهشتی
7دانشگاه اصفهان
8دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9دانشگاه بوعلی سینا
10دانشگاه کاشان