چهار دانشگاه برتر هنر کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2 دانشگاه هنر اصفهان
3 دانشگاه هنر تهران
4 دانشگاه هنر شیراز

ده دانشگاه برتر صنعتی کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه صنعتی شریف
2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 دانشگاه علم و صنعت
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
7 دانشگاه صنعتی شیراز
8 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
9 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
10 دانشگاه صنعتی سهند

ده دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکي تهران
2 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
4 دانشگاه علوم پزشکي شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز
7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
9 دانشگاه علوم پزشکي کرمان
10 دانشگاه علوم پزشکی ایران

ده دانشگاه برتر جامع کشور 95-94

بر اساس رتبه بندی اعلام شده () از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC)

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه  تهران
2 دانشگاه  تربیت مدرس
3 دانشگاه شیراز
4 دانشگاه فردوسی مشهد
5 دانشگاه تبریز
6 دانشگاه شهید بهشتی
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9 دانشگاه بوعلی سینا
10 دانشگاه کاشان