ده دانشگاه برتر ایران در تولید علم

مطابق گزارش منتشر شده در ISC ده دانشگاه برتر ایران از حیث تولید علم به شرح جدول فوق می باشند. ملاک این رتبه بندی تعداد مقالات علمی پر استناد پژوهشگران دانشگاه های مذکور است.

 

منبع: پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

دانشگاه های صنعتی دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر صنعتی بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:

صنعتی 1 دانشگاه صنعتی شریف
2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
6 دانشگاه مالک اشتر
7 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
8 دانشگاه صنعت نفت
9 دانشگاه صنعتی سهند
10 دانشگاه صنعتی شاهرود

منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام

 

دانشگاه های جامع دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر جامع بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:

جامع 1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشگاه شیراز
4 دانشگاه فردوسی مشهد
5 دانشگاه شهید بهشتی
6 دانشگاه رازی
7 دانشگاه تبریز
8 دانشگاه بوعلی سینا
9 دانشگاه اصفهان
10 دانشگاه مازندران

 

منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام

 

 

دانشگاه های علوم پزشکی دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:

 

نوع دانشگاه ردیف نام دانشگاه
پزشکی 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7 دانشگاه علوم پزشکی ایران
8 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
9 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
10 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام