ده دانشگاه برتر ایران در تولید علم

مطابق گزارش منتشر شده در ISC ده دانشگاه برتر ایران از حیث تولید علم به شرح جدول فوق می باشند. ملاک این رتبه بندی تعداد مقالات علمی پر استناد پژوهشگران دانشگاه های مذکور است.

 

منبع: پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

دانشگاه های صنعتی دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر صنعتی بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:

صنعتی1دانشگاه صنعتی شریف
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3دانشگاه علم و صنعت ایران
4دانشگاه صنعتی اصفهان
5دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
6دانشگاه مالک اشتر
7دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
8دانشگاه صنعت نفت
9دانشگاه صنعتی سهند
10دانشگاه صنعتی شاهرود

منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام

 

دانشگاه های جامع دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر جامع بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:

جامع1دانشگاه تهران
2دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه شیراز
4دانشگاه فردوسی مشهد
5دانشگاه شهید بهشتی
6دانشگاه رازی
7دانشگاه تبریز
8دانشگاه بوعلی سینا
9دانشگاه اصفهان
10دانشگاه مازندران

 

منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام

 

 

دانشگاه های علوم پزشکی دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:

 

نوع دانشگاهردیفنام دانشگاه
پزشکی1دانشگاه علوم پزشکی تهران
2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7دانشگاه علوم پزشکی ایران
8دانشگاه علوم پزشکی مازندران
9دانشگاه علوم پزشکی کرمان
10دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام