موثرترین دانشگاه‌های پزشکی کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

نوع دانشگاه نام دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موثرترین دانشگاه‌های جامع کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

نوع دانشگاه نام دانشگاه
جامع دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شیراز
دانشگاه تبریز
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه رازی
دانشگاه بو علی سینا
دانشگاه اصفهان
دانشگاه کاشان
دانشگاه گیلان
دانشگاه یاسوج
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه یزد
دانشگاه مازندران
دانشگاه سمنان
دانشگاه ارومیه
دانشگاه الزهرا(س)
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه محقق اردبیلی
بین المللی امام خمینی (ره)
دانشگاه شهرکرد

موثرترین دانشگاه‌های صنعتی کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

 

نوع دانشگاه نام دانشگاه
صنعتی دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعت نفت