23 دانشگاه کشور در جمع 938 دانشگاه برتر جهان – براساس رتبه بندی لایدن (2018)

رتبه نام دانشگاه
۱ دانشگاه تهران
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴ دانشگاه صنعتی شریف
۵ دانشگاه تربیت مدرس
۶ دانشگاه صنعتی اصفهان
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران
۸ دانشگاه فردوسی مشهد
۹ دانشگاه شیراز
۱۰ دانشگاه تبریز
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۲ دانشگاه علوم وتحقیقات ایران
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۵ دانشگاه اصفهان
۱۶ دانشگاه گیلان
۱۷ دانشگاه کاشان
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۲ دانشگاه بوعلی سینا
۲۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان