۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

 

رتبه کلنام
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه شیراز
4دانشگاه فردوسی مشهد
5دانشگاه تبریز
6دانشگاه شهید بهشتی
7دانشگاه اصفهان
8دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9دانشگاه کاشان
10دانشگاه بوعلی سینا
11-15دانشگاه رازی
11-15دانشگاه گیلان
11-15دانشگاه یاسوج
11-15دانشگاه الزهرا (س)
11-15دانشگاه سمنان
16-20دانشگاه امام حسین (ع)
16-20دانشگاه مازندران
16-20دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
16-20دانشگاه پیام نور
16-20دانشگاه خوارزمی
21-30دانشگاه ارومیه
21-30دانشگاه شهید باهنر کرمان
21-30دانشگاه شهید چمران اهواز
21-30دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
21-30دانشگاه یزد
21-30مجتمع آموزش عالی زرند
21-30دانشگاه زنجان
21-30دانشگاه سیستان و بلوچستان
21-30دانشگاه شهرکرد
21-30دانشگاه کردستان
21-30دانشگاه مراغه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC