۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کلنام دانشگاه
1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC