۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

(1393-1394)

رتبهنام
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
21دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
22دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
23دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
24دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
25دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
26دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی
27دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
28دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
29دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
30دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC