دانشگاه‌های برتر ایران بر حسب رتبه‌بندی جهانی کیو.اس-2019 (QS)

زمینه موضوعینام دانشگاهرتبه
مهندسی برق و الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف251-300
دانشگاه تهران251-300
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر451-500
دانشگاه شیراز451-500
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف251-300
 دانشگاه تهران251-300
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر301-350
دانشگاه صنعتی اصفهان351-400
دانشگاه شیراز351-400
 دانشگاه علم و صنعت401-450
کشاورزی و جنگلداریدانشگاه تهران201-250
دانشگاه صنعتی اصفهان251-300
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران301-350
دانشگاه تهران401-450
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز451-500
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران151-200
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی دانشگاه صنعتی شریف401-450
دانشگاه تهران401-451
دانشگاه صنعتی امیرکبیر551-600
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف301-350
دانشگاه تهران451-500
دانشگاه صنعتی امیرکبیر551-600
مهندسی عمران و سازه دانشگاه صنعتی شریف151-200
جغرافیادانشگاه تهران
زبان‌شناسیدانشگاه تهران251-300
فیزیک و علوم نجوم دانشگاه صنعتی شریف451-500
ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف301-350
دانشگاه تهران301-350
آمار دانشگاه صنعتی شریف151-200
معماری و محیط انسان سازدانشگاه تهران
علم مواد دانشگاه صنعتی شریف251-300
دانشگاه تهران251-300
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر351-400
 دانشگاه علم و صنعت351-400