دانشگاه‌های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی سایماگو ۲۰۱۹

ردیفنام دانشگاهرتبه جهانی
1دانشگاه علوم پزشکی تهران387
2دانشگاه تهران476
3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی569
4دانشگاه علوم پزشکی تبریز582
5دانشگاه علوم پزشکی مشهد594
6دانشگاه تربیت مدرس602
7دانشگاه صنعتی امیرکبیر612
8دانشگاه صنعتی شریف620
8دانشگاه علوم پزشکی اصفهان620
9دانشگاه علوم پزشکی شیراز628
10دانشگاه صنعتی اصفهان634
11دانشگاه امام حسین639
12دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد648
13دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی651
14دانشگاه علوم پزشکی مازندران656
15موسسه پاستور ایران667
15دانشگاه علم و صنعت ایران667
16دانشگاه علوم پزشکی ایران668
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات668
16دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه668
17مرکز تحقیقات ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی671
18مرکز علمی آموزش و پرورش، فرهنگ و تحقیقات672
19دانشگاه تبریز675
19دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز675
20دانشگاه علوم پزشکی بوشهر676
21دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد677
21دانشگاه فردوسی مشهد677
22دانشگاه شیراز678
23دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله682
24دانشگاه یاسوج688
25دانشگاه علوم پزشکی لرستان689
26دانشگاه علوم پزشکی ایلام697
27موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی702
28دانشگاه شهید بهشتی706
28بیمارستان مرکز پزشکی کودکان706
29موسسه تحقيقات علوم پايه707
30دانشگاه علوم پزشکی کرمان708
30موسسه مطالعات پیشرفته علوم پایه708
31دانشگاه علوم پزشکی آجا709
32دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان710
33بیمارستان شریعتی711
34دانشگاه اصفهان712
34دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان712
35دانشگاه قم715
36دانشگاه علوم پزشکی زنجان716
36دانشگاه علوم پزشکی قم716
37وزارت بهداشت و آموزش پزشکی717
37دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیخواه717
37دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان717
38موسسه علوم و فناوری رنگ718
39دانشگاه علوم پزشکی ارومیه719
40دانشگاه پیام نور720
41دانشگاه بین المللی امام خمینی721
41بیمارستان سینا721
42دانشگاه رازی722
43دانشگاه علوم پزشکی اردبیل723
44دانشگاه شاهد724
44دانشگاه کاشان724
45دانشگاه گیلان726
46بیمارستان فارابی727
47دانشگاه زنجان730
48دانشگاه علوم پزشکی قزوین731
49دانشگاه علوم پزشکی زاهدان732
50دانشگاه علوم پزشکی گیلان733
50دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان733
50مؤسسه پلیمر و پتروشیمی ایران733
51دانشگاه علوم پزشکی کردستان734
51دانشگاه آزاد اسلامی، تبريز734
51موسسه تحقیقات صنعت نفت تهران734
52بیمارستان امام خمینی735
52دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد735
53مرکز تحقیقات مواد و انرژی737
53دانشگاه ارومیه737
54دانشگاه صنعتی شریف738
54دانشگاه مازندران738
54دانشگاه خوارزمی738
55دانشگاه علوم پزشکی بابل740
56دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی741
56دانشگاه کردستان، سنندج741
57دانشگاه مرغه742
58دانشگاه علوم پزشکی فسا743
58دانشگاه علوم پزشکی شاهرود743
58دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه743
58دانشگاه آزاد اسلامی، رشت743
59دانشگاه علوم پزشکی بیرجند744
59دانشگاه بوعلی سینا744
59دانشگاه الزهرا744
60دانشگاه علوم پزشکی اراک745
60دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر745
60دانشگاه شهید چمران745
60دانشگاه شهرکرد745
60دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد745
61دانشگاه علوم پزشکی زابل746
62دانشگاه محقق اردبیلی747
63دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان748
64مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی749
65دانشگاه سمنان750
66دانشگاه شهید باهنر کرمان751
67دانشگاه صنعتی ارومیه754
68دانشگاه صنعت نفت756
69دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج757
70دانشگاه آزاد اسلامی اراک758
71دانشگاه تربیت معلم آذربایجان759
71دانشگاه صنعتی سهند759
72دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان761
72دانشگاه علوم پزشکی یاسوج761
73دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری763
74دانشگاه یزد764
75دانشگاه علوم پزشکی سبزوار765
75دانشگاه حکیم سبزواری765
76دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب766
77دانشگاه لرستان767
78دانشگاه آزاد اسلامی مشهد768
79دانشگاه آزاد اسلامی کرج769
80دانشگاه زابل770
81دانشگاه آزاد اسلامی، یزد771
81دانشگاه صنعتی شیراز771
82دانشگاه بیرجند772
83دانشگاه صنعتی ملک استارت773
84دانشگاه ایلام777
85دانشگاه صنعتی شاهرود779
86دانشگاه علوم پزشکی مهران780
86دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال تهران780
87دانشگاه شهید رجایی آموزش و پرورش783
87دانشگاه آزاد اسلامی شیراز783
87دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران783
88دانشگاه علوم پزشکی سمنان785
89دانشگاه خلیج فارس786
89دانشگاه علامه طباطبایی786
89دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار786
90دانشگاه سیستان و بلوچستان789
90دانشگاه آزاد اسلامی، همدان789
91دانشگاه صنعتی کرمانشاه790
91دانشگاه علامه طباطبایی790
92دانشگاه علوم پزشكي دامغان791
93دانشگاه گلستان792
94دانشگاه آزاد اسلامی قزوین794
95دانشگاه اراک795
96دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان796
97سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی798
98دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه803
99دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز806
100دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت822