فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

 

1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
2دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
3دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
4دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
5دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
6دانشگاه علوم پزشکي مشهد
7دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
8انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
9دانشگاه علوم پزشکي کرمان
10دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج)
11دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
12دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
13دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان
14دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
15دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
16دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
17دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
18دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
19دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
20دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان
21دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان
22دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک
23دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
24دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
25دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
26دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
27دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
28دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
29دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
30دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز
31دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید